.
 
.

Енциклопедії та довідники

Шановні користувачі!

Мета нашого розділу-орієнтувати Вас у довідковому фонді нашої бібліотеки. Тут представлені енциклопедії, довідники, словники та література універсального характеру, яка стане у нагоді при навчанні та самоосвіті.

/Files/images/8-Б/SAM_0194.JPG

ДОВІДНИК ШКОЛЯРА:Гуманітарні науки:5-11 класи К.ТОВ «КАЗКА», 2003.-952 стор.

Довідник подає інформацію з української мови та літератури, історії України, правознавства, англійської мови в обсязі шкільної програми. Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади допоможуть щонайліпше опанувати матеріал і швидше його запам’ятати. Можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого, а також під час готування до шкільних випускних іспитів. Він стане в пригоді й тим, хто готується вступати до вузу, бо автори-упорядники відібрали саме той обсяг знань, який вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.

   
/Files/images/8-Б/SAM_0195.JPG

ДОВІДНИК ШКОЛЯРА: 5-11 класи – К.: ТОВ «КАЗКА», 2002. – 656 стор.

Довідник подає інформацію з математики, фізики, хімії, біології та інформатики в обсязі шкільної програми. Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади допоможуть щонайліпше опанувати матеріал і швидше його запам’ятати. Можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого, а також під час готування до шкільних випускних іспи. Він стане в пригоді й тим, хто готується вступати до вузу, бо автори-упорядники відібрали саме той обсяг знань, який вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.

/Files/images/8-Б/SAM_0205.JPG

НОВЕЙШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 2003.-5-е изд. Перераб . И доп.-М.:ОЛМА-ПРЕСС,2003.-957 с.:ил.

Описание более чем 100 популярных прикладных программ, самоучитель по работе с последними версиями Windows и MicrosoftOffice,справочник по комплектующим и основы работы в интернет- в одной книге! А сверх того-справочники «горячих клавиш» и полезных адресов Интернет, перечень русскоязычных групп новостей и подробный хронологический справочник, англо-русский компьютерный словарь и многое другое!

/Files/images/8-Б/SAM_0203.JPG

Большой справочник школьника.- 5-11 классы.- 3-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2000.- 1104с.

Справочник охватывает все предметы за курс основной и средней школы.В разделах по каждому предмету изложены основные сведения, приведены определения основных понятий, даются формулы и законы, пояснения к ним, показывается взаимосвязь рассматриваемых закономерностей. Справочник универсален. Он подготовлен с учетом программ для общеобразовательных школ, подготовительных отделений и первых курсов высших учебных заведений.

/Files/images/8-Б/SAM_0202.JPG

СПРАВОЧНИК ШКОЛЬНИКА: 5-11 классы.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.-704 с.

В «Справочник школьника» вошли сведения по математике,физике, химии, биологии, географии и информатике в обьеме школьной программы. Сжатый, ясный текст, наглядные примеры помогут лучше усвоить материал и быстрее его запомнить. Справочник можно использовать как при изучении отдельных тем, так и при повторении уже пройденного.Он незаменим при подготовке к выпускным экзаменам в школе или вступительным экзаменам в вуз, так как авторами тщательно отобран тот оптиум знаний, который выводит справочник за рамки конкретных программ и делает его универсальным.

/Files/images/8-Б/SAM_0208.JPG

Зубков М.Г.

Сучасний російсько-український, українсько-російський словник.-3-тє видання,випр. і доп. –Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005.-720 стор. У словнику наведено близько 90000 слів і словосполучень найуживанішої лексики сучасної російської та української мов, дотримано правил останньої редакції українського правопису.Додатки містять імена (чоловічі й жіночі) та імена по батькові, значну кількість власних географічних назв. Видання розраховано на викладачів вищої школи,службовців і наукових працівників усіх рівнів, учителів, школярів, студентів. Словник буде добрим порадником для всіх, хто прагне грамотно писати українською та російською мовами, а також удосконалювати усне мовлення.

/Files/images/8-Б/SAM_0211.JPG

Великий тлумачний словник сучасної української мови/Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел.-Ірпінь: ВТФ «ПЕРУН»,2001.-1440 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови .В ньому об`єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного виданя. Словник містить близько 170 тис. слів, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя. Новим для тлумачних словників є введення в деякі статті енциклопедичних довідок. Словник є популярним, загальнодоступним виданням, розрахованим на широкий загал читачів: учнів старших класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів, аспірантів, викладачів української мови та всіх, хто вивчає українську мову і послуговується нею у повсякденному житі.

   
/Files/images/8-Б/SAM_0200.JPG

ВЕЛИКИЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА: 5-11 класи.-Харків:ВД «школа», 2003.-720 с.

Довідник містить вичерпні відомості зі шкільних курсів природничих наук. Матеріал скомпоновано по класах і подано у тій послідовності, у якій він вивчається у сучасних школах. Доступний стиль викладення, приклади, ілюстрації, додатковий матеріал. Має алфавітний покажчик. Може стати в нагоді людині будь-якого віку, фаху та рівня знань.

/Files/images/8-Б/SAM_0207.JPG

Даль В.И.

Толковый словарь русского языка. Современная версия.- М.: Изд-во Эксмо, 2003.- 736 В словаре содержится около 200 тыс. слов. Наряду с лексикой литературного языка первой половины 19 века здесь представлены областные слова, терминология разных профессий и ремесел, около 30 тыс. пословиц и поговорок. По оценке академика В.В.Виноградова, «как сокровищница меткого народного слова Словарь Даля будет спутником не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интерисующегося русским языком».

/Files/images/8-Б/SAM_0224.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Т 11.Математика/глав.ред. М,Д,Аксёнова.-М.:Аванта+,2000.-688с.:ил.

В томе «Математика» серии «Энциклопедия для детей» содержатся сведения по самым разным разделам современной математики- как включённым в школьную программу, так и выходящим за её рамки. Это и справочное пособие для школьников, и популярная книга для чтения, которую отличают полнота содержания и доступность изложения. Авторы статей- ведущие учёные, опытные популяризаторы и преподователи. Яркие и красочные иллюстрации , схемы, графики пробуждают интуицию и воображение. Пёстрая мозаика примеров, задач и формул складывается в единую картину великолепной, стройной и неисчерпаемой науки Математики.

/Files/images/8-Б/SAM_0223.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Том 16. Физика.Ч.1. Биография физики. Путешествие в глубь материи. Механическая картина мира /глав.ред.В.А. Володин. – М.:Аванта+, 2000.-448с.:ил.

В томе «Физика»(часть 1) читатель найдет увлекательный рассказ о познании природы человека, полное и доступное изложение современных научных представлений об устройстве мира, познакомится с еще неразгаданными тайнами и нерешенными проблемами.

В создании этой книги приняли участие крупные ученые, талантливые популяризаторы науки и педагоги. Сложные вопросы физики раскрываются живо и образно, приводится множество интересных наблюдений, красочных иллюстраций и юмористических рисунков.

Книга предназначена школьникам среднего и старшего возраста, а также их родителям, учителям, и всем поклонникам физики- признанной царицы наук.

/Files/images/8-Б/SAM_0225.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Том 16. Физика.Ч.2. Электричество и магнетизм. Термодинамика и квантовая механика. Физика ядра и элементарных частиц /глав. ред. В.А. Володин. – М.:Аванта+,2001.-432с.:ил.

Том «Физика»(часть2)продолжает увлекательный рассказ о познании природы человеком. Основное внимание уделено зарождению, становлению и эволюции ведущих идей, а также биографиям творцов современного физического знания.

В создании этой книги приняли участие крупные ученые, талантливые популяризаторы науки и педагоги. Сложные вопросы физики раскрываются живо и образно, приводится множество интересных наблюдений, красочных иллюстраций и юмористических рисунков.

Книга предназначена школьникам среднего и старшего возраста, а так же их родителям, учителям, и всем поклонникам физики- признанной царицы наук.

   
/Files/images/8-Б/SAM_0222.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей.Том 17 Химия /глав.ред.В.А. Володин. – М.:Аванта+, 2000.-640с.:ил.

Серия «Энциклопедия для детей»предоставляет том «Химия»-увлекательное путешествие в мир веществ и их превращений. Книга знакомит с историей открытий, самыми современными теориями, а также с многочисленными областями практического применения химической науки, без которых немыслима сегодня повседневная жизнь человека.

В томе читатель найдёт множество редких интересных фактов, до этого никогда не публиковавшихся в отечественных изданиях. Обширный фотоматериал, большая часть которого была подготовлена специально

для тома «Химия», даёт наглядное представление о постановке разнообразных химических экспериментов. Статьи и дополнительны очерки, написанные талантливыми химиками- популяризаторами, позволяют оценить богатство химического знания, накопленного человечеством.

Книга адресована широкой читательской аудитории – от школьников, только начинающих изучать химию, до студентов, считающих эту науку своим призванием.

   
/Files/images/8-Б/SAM_0226.JPG

Энциклопедия для детей. Т.2. Биология.- 5-е изд., перераб.и доп./Глав. Ред. М.Д.Аксенова.- .- М.: Аванта+, 2001.- 704с.: ил.

Это издание тома содержит много нового, современного материала; колличество иллюстраций увеличено до 1500. В книге достоверно и увлекательно рассказано о том, как устроены живые существа, как они дышат, питаются, розмножаются, почему менялся их облик на протяжении миллиардов лет. Многочисленные статьи создают «Портретную галерею» самых интересных растений и животных. Авторы тома – ведущие российские ученые – не избегают острых, еще нерешенных проблем биологии, предлагают читателям задуматься над ними, рассказывают не только о сегодняшних достижениях науки, но и стремятся заглянуть в ее завтрашний день.

Книга адресована школьникам среднего и старшого возраста, учасникам биологических кружков, а также любителям природы и тем, кого влекут загадки древнейшей и одновременно самой современной науки – биологии.

/Files/images/8-Б/SAM_0227.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Птицы и звери/. Ред. В.А.Володин,-вед.ред.Г.Е.Вильчек.-М.:Аванта+,2003.-448с.:.ил.

Землю населяет более 8,5 тыс. видов птиц, и 3,5 тыс. видов млекопитающих. Огромному, разнообразному и чарующему миру наших пернатых и четвероногих соседей по планете посвящена эта книга. В статьях, написанных ведущими учеными- зоологами, ярко и живо рассказано о повадках, обычаях сотен видов птиц и зверей, о том , где они живут, чем питаются как растят потомство. Не забыты и те животные, что уже тысячи лет являются нашими спутниками- домашние кошки, лошади и собаки. Читатель найдет в книге и основные научные сведения о строении и эволюции животных, и советы- как наблюдать жизнь диких птиц и зверей, как ухаживать за своими питомцами.

Книга может быть использована как учебное пособие в курсе зоологии средней школы, но будет интересна любителям природы всех возрастов.

/Files/images/8-Б/SAM_0230.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Т . 13.Страны народы. Цивилизации. /Глав.ред. М.Аксёнова.-М.:Аванта+,2002.-704 с.:ил.

Статьи тома «Страны. Народы. Цивилизации» представляют читателю занимательную, разнообразную и достоверную информацию обо всех странах мира, от огромных до самых маленьких, включая сведения о природе, населении (народах),истории, культуре, городах и экономике каждой из них. Кроме того, из этой книги можно узнать, как развивались древние и современные цивилизации.Издание рассчитано на школьников, изучающих курсы «География зарубежных стран» и «Обществоведение»,исторические дисциплины, а также на всех тех, кому итересен окружающий мир, кто любит путешествовать и открывать для себя новые страны.

/Files/images/8-Б/SAM_0231.JPG

Энциклопедия для детей.Т.З.География.-3-е изд., испр . /глав. М.Д. Аксёнова. – М.:Аванта+,2001.-704с.:ил..

В том «География» вошли статьи, написанные ведущими специалистами –географами и экологами – из различных инструментов Российской академии наук. Авторы живым и понятным языком рассказывают о том, как устроен окружающий мир, как люди в течении многих столетий стремились увидеть и познать его. Статьи посвящены не только истории географических открытий , но и с разным компонентом природной среды - водам, почвам льдам, растениям и животным.

Особое место в книге отведено одной из самых актуальных проблем современности-взаимодействию природы и общества. Она так или иначе затрагивается во всех статьях тома, написанного людьми, своими глазами видевшими экологические бедствия и катастрофы.

Книга рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, абитуриентов, родителей и учителей, а также всех, кто хочет больше знать об окружающем мире.

/Files/images/8-Б/SAM_0232.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Том 19. Экология / Глав. Ред.Э68 В.А.Володин, ред. Научн . ред. Г. Е. Вильчек, отв.ред.Е.ГАнаньева.-М.:Аванта+,2003.-448с.:.ил.

Том «Экология»-первая в России книга, в которой доступно и увлекательно рассказано обо всех аспектах этой современной ,бурно развивающейся науки. Статьи написаны известными учеными Российской академии наук и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Они знакомят читателя с тем, как устроена и как развивалась биосфера- живая оболочка земли, как растения, животные и микроорганизмы взаимодействуют между собой, а также с атмосферой, природными водами, почвой.

Подробно говорится и о том, как люди меняют облик нашей планеты что из этого получается и чем наше вмешательство грозит самому человеку. Прочитав книгу можно узнать, что необходимо сделать, что бы сохранить Землю и жизнь на ней.

Книга будет полезна школьникам, изучающим курс «Экология», «Общая биология», «География», а так же учителям и студентам.

/Files/images/8-Б/SAM_0233.JPG

Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история.-

4-е изд., испр. и перераб. /Глав. Ред. М.Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 2002.- 688с.: ил.

Авторы статей данного тома – профессионалы-историки. Написанные живым, образным языком, доступным для восприятия детей 10-14 лет, статьи посвящены наиболее важным этапам мировой истории – от появления человека на Земле до событий конца ХХ века. Основнеой принцип издания – строго научная, свободная от политических пристрастий оценка исторических событий. Через историю отдельных стран, народов и отдельных личностей в книге показана история человеческой цивилизации. Большой блок статей посвящен истории древнего и средневекового Востока. В книгу вошли богато иллюстрированные статьи по военному делу всех периодов истории.

Том рассчитан на детей среднего и старшого школьного возраста, преподавателей и родителей.

/Files/images/8-Б/SAM_0234.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей Дополнительный том. История ХХ века. Зарубежные страны / Глав. Ред. В.А.Володин,-М.:Аванта+,2002.-448с.:.ил.

В томе «История ХХ века. Зарубежные страны»перед читателем разворачивается грандиозная программа прошедшего столетия: экономическое развитие и разрушительные войны, политические реформы и революционные события, ярко окрашенные и героизмом, и вероломством. Посвященная исторической судьбе зарубежных государств, книга является органичным дополнением к 3 части тома «История России» серии «Энциклопедия для детей».

Её авторы- известные ученые, профессиональные историки из Российской академии наук, Дипломатической академии, Московской гуманитарно- социальной академии, Московского государственного университета. Том богато иллюстрирован уникальными фото- материалами.

Книга адресована прежде всего школьникам, но будет полезна и для студентов, преподавателей, а также всех любителей истории.

/Files/images/8-Б/SAM_0235.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Том 15.Всемирная литеретура. Ч.1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера/ Глав.ред.М.Д.Аксёнова.-М.:Аванта+,2002.-672с.:ил.

Первая часть тома «Всемирная литература» охватывает временной промежуток с возникновения словесности по XVIII в. включительно. Книга вмещает рассказы о гимнах, которые складывали в Древнем Египте, об «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, Ветхом и Новом Завете, рыцарском романе, китайской и японской поэзии, о творчестве Омара Хайяма и Данте, Сервантеса и Шекспира, Мольера и Свифта и о многом другом. Среди авторов статей- известные ученые, преподаватели МГУ и РГГУ,

опытные школьные учителя.

Издание иллюстрировано миниатюрами из старинных рукописей, картинами и гравюрами знаменитых мастеров, а также работами современных художников, в том числе созданными специально для тома «Всемирная литература».Книга адресована школьникам среднего и старшего возраста, а так же их родителям, учителям, и всем, кто любит художественную литературу.

   
/Files/images/8-Б/SAM_0236.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Том 15.Всемирная литеретура. « XIX и XX века» / Глав.ред. В. А. Володин.- М.:Аванта+, 2002.- 656с: ил.

Вторая часть Всемирная литература» охватывает всемирный промежуток с начала XIXв. до последних десятилетй XX столетия. Среди авторов статей – известные ученые, преподаватели МГУ и РГГУ, опытные школьные мастера.

Книга адресована школьникам среднего и старшего возраста, а также их родителям и всем, кто любит художественную литературу.

/Files/images/8-Б/SAM_0229.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей.Том 18.Человек. Ч.1.Происхождение и природа человека. Как работает тело. Искусство быть здоровым /Глав.ред.В.А.Володин..-М.:Аванта+,2002.-464с.:ил.

Том «Человек» расскажет о том, как на земле появились первые люди и что они собой представляли, чем человек отличался от других живых существ, каковы его предельные возможности, как люди рождаются, от чего страдают, почему умирают, и о многом другом. Первая часть тома посвящена природе и эволюции человека, устройству человеческого организма- целому «миру под кожей». Читатель узнает также о способах поддержания здоровъя, о самых распространенных болезнях и их профилактики, о правильном образе жизни, о резервах долголетия и поисках бессмертия.

В числе авторов статей видные ученые из Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, преподаватели Московской государственного университета, писатели. Книга предназначена школьникам среднего и старшего возраста, а так же их родителям, учителям.

/Files/images/8-Б/SAM_0239.JPG

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для детей. Том 18.Ч.2.Архитектура души. Психология личности. Мир взаимоотношений. Психотерапия/Глав.ред.В.А.Володин,метод.ред.Л.В.Петрановская,отв.ред.

Т.Я.Каширина . –М.:Аватна+,2003.-640с.:ил.

Вторя часть тома «Человек» посвящена тайнам человеческой души. Читатель узнает, что такое мышление, память, переживание, воображение, личность, характер, темперамент, способность. Найдет ответы на вопросы :как мы принимаем решения, откуда берутся психологические проблемы и как с ними справляться, в чем состоят задачи и трудности каждого возраста? В книге содержатся и полезные рекомендации, которые помогут развить память, творческие способности, правильно сдавать экзамены и вести переговоры, общаться, переживать кризисы и преодолевать страхи, познавать и изменять самого себя.

В числе авторов статей сотрудники института психологии РАН, преподователи психологического факультета МГУ им. М.В Ломоносова, Института семьи, института детства и др.Книга рассчитана школьникам среднего и старшего возраста, а так же их родителям, учителям, и всех, кто интересуется психологией, психотерапией и философией.

   
/Files/images/8-Б/SAM_0237.JPG ЮРИДИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ Київ видавництво "Українська енциклопедія"імені М.П.Бажана1998
Юридична енциклопедія - перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право.Видання охоплює усі галузі права.Висвітлює внесок української та зарубіжної науки у розвиток юриспруденції, відображає світову та національну історію державотворіння, діяльність правових інститутів. Розкриваються процеси державної і правової розбудови сучасної України.
У першому томі подано 1659 статей, карти та ілюстраттивний матеріал.
Розраховано на найширше коло читачів .
/Files/images/8-Б/SAM_0238.JPG ГЕОГРАФІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ:В 3-х т./ Ред-Г35 кол.: ... О.М.Маринич(відповід.ред)та ін.
Другий том Географічної енциклопедії України містить близько 2500 статей про природ й господарство УРСР, її населені пункти, про охорону природи в республіці,а також із загльних питань фізичноїта економічної географії.В томі-680 ілюстрацій,253 карти.Видання розраховане на фахівців і широке коло читачів.

 

/Files/images/8-Б/античніе мифі в искустве.jpg

АНТИЧНЫЕ МИФЫ В ИССКУСТВЕ

Эта книга из серии «Что есть что в искусстве» рассказывает о том, как древнегреческие и древнеримские мифы отражались в искусстве разных эпох -от античности до конца ХХв.

Для детей школьного возраста.

/Files/images/8-Б/атлас мира.jpg

Атлас мира для школьника/Олма-Пресс (Стил Филип)

Атлас, который вы держите в руках, послужит пособием для школьников. В него вошли сведения о всех странах мира, их природе, населении, экономике, культуре и религии. Государственные флаги,, карты, фотографии и таблицы раскроют вам мир во всем его многообразии. Оригинальные указатели помогут быстро найти нужные факты. Атлас превратит занятия в увлекательное кругосветное путешествие! Боле 300 цветных фотографий и иллюстраций. Более 30 новейших отлично выполненных карт. Ф лаги всех государств мира. Основныефакты и цифры.

/Files/images/8-Б/атлас подводного мира.jpg

Атлас подводного мира

О. И. Малютин, Издательство: Росмэн-Издат, 2006 г. Твердый переплет, 64 стр. ISBN 5-8451-0795-4, 5-353-00039-0 Тираж: 20000 экз. Формат: 70x100/8

Жизнь в Мировом океане зародилась много миллионов лет назад, но до сих пор этот удивительный мир таит в себе множество загадок, привлекает и манит к себе людей. С помощью этого атласа читатели совершат захватывающее путешествие от поверхности воды до самых больших глубин, познакомятся с ярчайшими представителями морской фауны - от микроскопических водорослей и одноклеточных организмов до китов-исполинов. Книга прекрасно иллюстрирована и рассчитана на самый широкий круг читателей. Она будет интересна и малышам, только начинающим постигать все многообразие мира, и школьникам, всерьез увлекающимся биологией, и их родителям.

/Files/images/8-Б/Атомная энергия.jpg

Атомная энергия

Зигфрид Ауст

Описание:

Слово. Что есть что. Альберт Эйнштейн в 1905 году опубликовал простейшую формулу, которая гласит, что незначительное количество материи можно превратить в огромную энергию. Формула эта - основа для постижения таких понятий, как атомная энергия, расщепление ядра, ядерный синтез, реактор и атомная бомба, солнечное излучение и физика элементарных частиц. Настоящая книга - скромное введение в мир атомных ядер и ядерной техники. Второе издание книги дополнено и переработано в связи с изменениями, произошедшими в мире и в самой науке....

/Files/images/8-Б/возрождение.jpg

ВОЗВРАЖДЕНИЕ.-М.:СЛОВО

Эта книга из серии «Что есть что в искусстве» рассказывает об искусстве Возрождения ,о том , что происходило тогда в живописи , скульптуре и архитектуре ,о гениях Возрождения и их шедеврах.

Для детей школьного возраста

/Files/images/8-Б/децкая.jpg

ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯЭта красочная Детская энциклопедия содержит много полезных сведений и интересных фактов. Все основные понятия о предметах и явлениях даются в простой и доходчивой форме и расположены в тематическом порядке. В конце книги есть алфавитный указатель. Веселые иллюстрации Колина Кинга не только дадут ответы на множество вопросов, которые так любят задавать дети, но и доставят большое удовольствие читателям.

/Files/images/8-Б/дикая природа.jpg

ЗАГАДКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Какая рыба лазает по деревьям?

Быстро ли бегает гепард? В книге "Загадки дикой природы" собрана очень подробная и занимательная информация о флоре и фауне различных географических зон: влажных тропических лесов, равнин, горных районов и полярных территорий. Как животные и растения приспосабливаются к среде обитания? Текст книги дополняют замечательные цветные иллюстрации - читатель как будто становится исследователем дикой природы. Итак, давайте отправимся в путешествие, которое подарит радость познания богатой и многообразной природы. Какая рыба лазает по деревьям?

/Files/images/8-Б/животній мир.jpg

"ЖИВОЙ МИР: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" "Росмэн", Москва, 1999

Краткое содержание: Энциклопедия рассказывает о бесконечном разнообразии животных и растений, об их взаимодействии друг с другом и с непрерывно меняющимся миром природы.

/Files/images/8-Б/кто гдее и когда.jpg

Долгова А. В., Короленков А.В., Гуленков К.Л. Кто ? Где ? и когда?

Словно в океанские волны окунается ребенок в огромный и прекрасный мир знаний.

Как много нового и интересного для пытливого ума начинающего исследователя!

Зачем египтяне создали Сфинкса; куда плавали аргонавты; как искали и нашли древню Трою; как происходит таинства крещения; сколько лет живет птица Феникс; где искать Шамбалу; кто такие саламандры; существовало ли проклятие гробницы Тутанхамона,-на эти и множество других вопросов найдет ответы юный читатель на страницах книги, которая, возможно, станет для него первой ступенькой на бесконечной леснице познания окружающего мира.

/Files/images/8-Б/марки.jpg

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ.-М,:Слово

Эта книга из серии «Что есть что»рассказывает об истории почтовых марок начиная с изобретения Роуленда Хилла, о том, как они изменялись с течением времени, на какие виды и подвиды разделяются, какие считаются самыми редкими, и о многом другом.

Для детей школьного возраста.

/Files/images/8-Б/навколо світу.jpg

НАВКОЛО СВІТУ: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ/ авт.-упоряд. В.Мірошникова.-Х.:Пегас,2006.112 с.:ил.

Ця книга про людей найромантичнішоої професії - про мандрівників, яким люди Землі завдячують історичними відкриттями країн і континентів.

Завдяки їм ми дізналися про океани і моря, про пустелі і оазиси, про царство тварин і рослин. Ми завдячуємо їм за відвагу і знання, які вони подарували людству.

То ж читайте цю цікаву, повчальну і корисну книгу.

/Files/images/8-Б/неизвесное об извесном.jpg

"НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ" "Росмэн", Москва, 1998

Краткое содержание: Если вы хотите узнать новое и удивительное, в этом вам поможет эта книга. Здесь вы найдете: свыше 1000 занимательных и интригующих, смешных и серьезных вопросов и тестов. Свыше 800 ярких красочных и познавательных иллюстраций, выполненных с большим мастерством и реалистичностью. Массу любопытных фактов.

/Files/images/8-Б/русь.jpg

МОСКОВСКАЯ РУСЬ ю-М.:СЛОВО

Эта книга из серии «Что е сть что»написанная доктором исторических наук, заведующим сектором археологи Москвы Института археологии РАН, рассказывает о том, как возникшее в покоренной монголо-татарами Руси Московское княжество за 400 лет превратилось в многонацыональное царство, в котором сформировались язык и культура русского народа , были заложены основы экономики и очерчены исторические границы России .

Для детей школьного возраста.

/Files/images/8-Б/скульптура.jpg

Скульптура.-М.:Слово,2001.-48стр.,алл.

Эта книга из серии «Что есть что в искусстве»,написанная старшим научным сотрудником Государственной Третьяковской галереи, рассказывает о видах скульптуры ,об основных сюжетах и художественных особенностях скульптуры разных стран и эпох, начиная древности и до нашего времени.

Для детей школьного возраста

/Files/images/8-Б/страны мира.jpg

СТРАНЫ МИРА

Если вы хотите узнать о странах мира и народах, их населяющих, то наша энциклопедия – для вас!

В ней вы найдете исчерпывающую информацию о каждой стране: ее географическом положении, истории и культуре, о туристических объектах и самых интересных местах нашей планеты, об экономике и политической обстановке в государствах. Вы узнаете о многообразии природных и ландшафных условий жизни в разных уголках Земли. Поймете, почему так отличаются культуры разных народов. Узнаете, что может объединять государства, находящиеся на разных континентах, а что разъединяет ближайших соседей.

Более 3000 замечательных иллюстраций откроют перед вами природный и архитектурный облик государств, познакомит с мировым наследием различных культур, раскроют перед вами прекрасный мир путешествий.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

/Files/images/8-Б/чудеса света.jpg

ЧУДЕСА СВЕТА:ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Книга»Чудеса света»широко представляет шедевры мировой культуры.Города-сказки, города-музеи, города- руины, города –загадки..И у каждого- своя уникальная история своя тайна.Читая эту книгу,вы окажетесь в разных частях света и узнаете о своеобразии архитектуры разных стран.